ÁSZF

TARTALOM

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

BEVEZETŐ

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák a Gasztro Net Kft. (székhely: 9028 Győr, Régi Veszprémi u. 10., cégjegyzékszám: 08-09-015785, adószám: 14171341-2-08)(a továbbiakban: Üzemeltető) üzemeltetésében működő „Torkos Kártya” (a továbbiakban: Torkos Kártya vagy kártya) kedvezménykártyára és „Torkos Napok” (a továbbiakban: Torkos Napok) kedvezményrendszerre, a kedvezményrendszerben Elfogadóhelyként vagy Kártyabirtokosként történő részvétel feltételeire, szabályaira, a részes felek és az Üzemeltető jogaira és kötelezettségeire vonatkozó és alkalmazandó alapvető rendelkezéseket.

1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

1.1. Torkos Kártya kedvezménykártya: az Üzemeltető által kibocsátott, névre szóló, sorszámozott, és a lejárat idejét tartalmazó – nem elektronikus – plasztik kártya, amelyen megjelenik a „Torkos Kártya” felirat és logó, valamint a jogosult neve (a továbbiakban: Kártyabirtokos). A kártya az Elfogadóhelyeken az ételek és italok, valamint a szolgáltatások alapárából kedvezményekre jogosít.

1.2. Torkos Napok kedvezményrendszer: az Üzemeltető által létrehozott, karbantartott, és a kártyabirtokos számára elektronikus úton elérhető honlap (internetes elérhetősége: www.torkosnapok.hu), amely a kedvezményrendszerhez csatlakozott Elfogadóhely adatait és kedvezményeit hivatott megjeleníteni a kártyabirtokos részére.

1.3. Kártyabirtokos: az a természetes személy, aki a jelen ÁSZF által meghatározott igénylési feltételeknek megfelel és névre szóló kártyával rendelkezik, amellyel jogosult az Elfogadóhelyeken a meghirdetett kedvezmények igénybevételére.

1.4. Elfogadóhely: az Üzemeltetővel szerződéses jogviszonyban álló és a jelen szerződés szerinti kedvezményeket biztosító jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb gazdálkodó szervezet, illetve ezen szervezetek azon székhelyei, telephelyei, kereskedelmi- szolgáltató egységei, amelyek a kártyát elfogadni jogosultak és kötelesek. Az Elfogadóhelyekről az Üzemeltető nyilvántartást vezet, azokat a TorkosNapok.hu honlapon jeleníti meg.

1.5. Kedvezmény: az Elfogadóhely által jelen ÁSZF alapján vállalt kedvezmény, amelyet Kártyabirtokosok részére a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerinti fogyasztás és vásárlás (például: pálinkárium, borszaküzlet, gourmet bolt esetén) alkalmával biztosítani kell. A kedvezmény vonatkozhat az Elfogadóhely étlapjának egészére, vagy meghatározott részére; kiegészítő termékek (pl.: sült krumpli, üdítő, desszert…) ingyenes vagy csökkentett árú biztosítására; egyedi menüajánlat kidolgozására. A kedvezmény megadása az Elfogadóhely részéről történhet %-os formában, illetve magyar forint (HUF) megadásával.

1.6. Adatkezelő: aki a kedvezményrendszerrel összefüggésben tudomására jutott személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja. A kedvezményrendszerbe belépett Elfogadóhelyek és Kártyabirtokosok személyes és üzleti adatait, titkait kizárólag az Üzemeltető jogosult kezelni és feldolgozni. Az Üzemeltető az adatkezelés során adatfeldolgozó közreműködését nem veszi igénybe. Az Üzemeltető az adatkezelés során birtokába jutott adatokat harmadik félnek nem szolgáltatja ki.

2. A KÁRTYA IGÉNYLÉSE, ÉRVÉNYESSÉGE ÉS CSERÉJE

2.1. Valamennyi cselekvőképes nagykorú magyar állampolgár jogosult kártyát igényelni, kivéve az, akit az Üzemeltető a kedvezményrendszerből kizárt, a kizárás közlésétől számított egy évig.

A fentebbi bekezdésben foglaltaktól eltérően tizennyolc éven aluli magyar állampolgár is jogosult a kedvezményrendszerben részt venni a jelen ÁSZF 5. fejezetében foglaltak szerint.

2.2. A kártya a www.torkoskartya.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Torkos Kártya honlap) közzétett elektronikus formanyomtatvány (a továbbiakban: igénylőlap) kitöltésével igényelhető, amelynek során az alábbi adatok megadása kötelező: név, születési évszám, e-mail cím, számlázási és szállítási cím, telefonszám, továbbá az Elfogadóhely által az igénylőnek átadott promóciós kód (kupon kód), amennyiben a kártyahasználat lehetőségéről az Elfogadóhelytől értesült.

Az Üzemeltető lehetőséget biztosít arra, hogy magánszemélyek vagy szervezetek harmadik személyek részére igényeljenek kártyát (ajándékozás), amelynek során kizárólag a megajándékozott nevének, születési évszámának, a szállítási címének a megadása szükséges. A szállítás feltételeit ilyen esetben az Üzemeltető az érintettel telefonon, e-mail útján egyezteti. A megajándékozottnak, amennyiben a kedvezményrendszerben részt kíván venni, személyes adatainak kezeléséről nyilatkoznia kell az erre szolgáló nyomtatványon.

A leendő Kártyabirtokos köteles az adatait a valóságnak megfelelően megadni. Valótlan, vagy hiányos adatszolgáltatás, illetve a 2.4. pont szerinti kártyadíj megfizetésének elmaradása esetén az Üzemeltető jogosult a kártyaigénylést elutasítani.

A jelen pont előző bekezdésében foglalt eset kivételével az, aki szándékosan szolgáltat hamis, valótlan adatokat – és ennek ténye az Üzemeltető előtt ismerté válik – a kedvezményrendszerből kizárásra kerülhet, ebben az esetben is köteles megtéríteni a kártyadíj összegét.

2.3. A leendő Kártyabirtokos az igénylőlap kitöltésével kijelenti, hogy az ÁSZF, valamint az Adatkezelési Szabályzat, illetve a Panaszkezelési Szabályzat rendelkezéseit megismerte és megértette, valamint, hogy azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A leendő Kártyabirtokos az igénylőlap kitöltésével hozzájárul ahhoz, hogy a 2.2. pontban meghatározott személyes adatait az Üzemeltető a kedvezményrendszerrel összefüggő célokból, így különösen a kártyák előállítása végett nyilvántartsa és kezelje.

A leendő Kártyabirtokos továbbá hozzájárulhat ahhoz, hogy az igénylőlapon megadott elektronikus levélcímére az Üzemeltető a kedvezményrendszerhez újonnan csatlakozó, illetve az abból kilépő Elfogadóhelyekről, az aktuális ajánlatokról, kampányokról és rendezvényekről hírlevél formájában rendszeresen értesítéseket küldjön. A hozzájárulás megadásával a Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy számára az Üzemeltető a kártyarendszerrel összefüggő reklámanyagokat küldhet. Amennyiben a Kártyabirtokos reklámanyag küldését nem kéri, a hírlevelekről bármikor leiratkozhat.

2.4. A leendő Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a kártyaigénylés díjköteles (melyre az Üzemeltető időszakos vagy állandó kedvezményeket kínálhat), amely összeget a leendő Kártyabirtokos az alábbi módok valamelyikével fizetheti meg. A fizetési módot az igénylőlap kitöltése során választhatja meg.

A fizetés történhet:

– Banki átutalással, amelynek során a leendő Kártyabirtokos az Üzemeltető Raiffeisen Bank Zrt. által vezetett 12096729-00346100-00100003 számú bankszámlájára köteles a kártyadíjat az igénylőlap kitöltésétől számított 8 napon belül átutalni. Az utalás közlemény rovatában a kártya megrendeléséről kapott e-mail visszaigazolásban szereplő rendelési azonosítót (ID szám) fel kell tüntetni;
– PayPal fiók használatával;
– Az Üzemeltető honlapján keresztül bankkártyával. A bankkártya elfogadást a PayPal (paypal.com) beépülő modulja biztosítja és az Üzemeltető semmilyen körülmények között nem jut hozzá a leendő Kártyabirtokos bankkártya adataihoz. Az Üzemeltetőt a PayPal kizárólag a tranzakció sikerességéről vagy kudarcáról szóló visszaigazolással látja el.

2.5. Az Üzemeltető az igénylőlap kitöltését és a kártyadíj megfizetését követően legkésőbb 15 munkanapon belül a kártyát előállítja és a Megrendelő által megadott címre postázza. A kártyák kiszállítása minden esetben ingyenes.

A leendő Kártyabirtokos a kártya megrendelésekor az azon szereplő adatok helyességéről köteles meggyőződni, az eltérést pedig haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül jelezni az Üzemeltetőnek. Amennyiben az adateltérés (rossz adat megadása, névváltozás) a Megrendelőnek felróható okból származik az Üzemeltető részére 2.000 Ft/kártya pótdíjat köteles fizetni. A rossz adatot tartalmazó kártyát a Kártyabirtokos az Üzemeltető részére köteles postai úton elküldeni, aminek költsége a Megrendelőt terheli.

A leendő Kártyabirtokos a kártya átvételekor az azon szereplő adatok helyességéről köteles meggyőződni, az eltérést pedig haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül jelezni az Üzemeltetőnek. Amennyiben az adateltérés az Üzemeltetőnek felróható okból származik az Üzemeltető saját költségén gondoskodik a kártya cseréjéről. A rossz adatot tartalmazó kártyát a Kártyabirtokos az Üzemeltető részére köteles postai úton elküldeni, aminek költsége az Üzemeltetőt terheli. A Megrendelő az ajánlott levélben történő feladáskor jelezheti, hogy a postaköltséget az „Átvevő” fizeti.

A Kártyabirtokos a kártyán lévő adatokat nem módosíthatja. A Kártyabirtokost az átvételt követően jogosítja fel a kártya a kedvezmények igénybevételére. A jelen ÁSZF szabályainak megfelelően igényelt és átvett kártya csak a jelen hatályos jogszabályoknak (14 napos elállási jog) figyelembe vételével váltható vissza. Ebben az esetben az Üzemeltető az egyedileg, névre szólóan legyártatott kártyák után 3.000 Ft/kártya költségdíjat (kártya előállítása, postázása, és adminisztrációs díja) von le a visszafizetendő összegből.

Késedelmes fizetés esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét jelentő késedelmi kamattól, továbbá a Ptk. 6:153 §-ban meghatározott behajtási költségátalány felszámításától eltekintünk.

2.6. A kártya az előlapján feltüntetett ideig érvényes, melyet az Üzemeltető a kártyán minden esetben feltüntet. A lejáratot követően a kártya kedvezmények igénybevételére nem jogosít. Amennyiben a Kártyabirtokos a kedvezményrendszerben továbbra is részt kíván venni, új kártyát kell igényelnie, az új kártya díját pedig megfizetni köteles.

2.7. Az elveszett, ellopott vagy megsemmisült kártya pótlására, illetve cseréjére nincs lehetőség.

A megrongálódott kártyát az Üzemeltető a sérült kártya visszaküldését követően 2.000 Ft pótdíj ellenében kicseréli, az így felmerült postaköltség a Kártyabirtokost terheli.

A jelen pontban meghatározott esetekben az új kártya átvételéig kedvezmény nem vehető igénybe.

3. A KÁRTYAHASZNÁLAT SZABÁLYAI

3.1. A Kártyabirtokos kizárólag az Elfogadóhelyen, helyszíni fogyasztás és vásárlás esetén jogosult az Elfogadóhely által nyújtott kedvezményeket igénybe venni, amennyiben erről az Elfogadóhely másként nem rendelkezik (pl.: kitelepülés vagy utcán át történő értékesítés).

Az Üzemeltető gondoskodik arról, hogy az Elfogadóhelyek naprakész listája és elérhetőségi adatai, illetve az általuk vállalt kedvezmények köre, leírása a honlapon közzétételre kerüljenek.

3.2. A Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy kizárólag a Torkos Napok honlapon közzétett ajánlatok vonatkozásában élhet a kedvezménnyel, amelyet változtatni nem jogosult, így a honlapon fel nem tüntetett termékre kedvezmény adását nem kérheti. A Torkos Napok honlapon közzétett kedvezmények nem vonhatók össze más kedvezménnyel, és kuponos akcióval.

Az Elfogadóhely az Üzemeltető egyetértésével jogosult a nyújtott kedvezmények körét módosítani, ajánlatokat, kedvezményeket megszüntetni, vagy azok körét bővíteni. Ha ebből adódóan a kártyahasználat idején, a honlapon közzétett és a Kártyabirtokos által érvényesíteni kívánt kedvezmények, ajánlatok között eltérés mutatkozik, úgy a honlapon közzétetteket kell irányadónak tekinteni és csak az ott feltüntetett kedvezményekkel lehet élni.

3.3. Az Elfogadóhely jogosult dönteni arról, hogy az általa nyújtott kedvezmény, más időszakos vagy egyéb kedvezménnyel összevonható-e.

Nem helyszíni fogyasztás és vásárlás esetén – így különösen, ha az Elfogadóhely rendezvényeken, fesztiválokon is árusít – a kártya kedvezmény igénybevételére nem jogosít, kivéve, ha az Elfogadóhely ettől eltérően nem rendelkezik. Ilyen esetben a kártya elfogadásának lehetőségét az Elfogadóhely az Üzemeltető útján a honlapon közzéteszi.

A kedvezmények megadását összeghatárhoz (pl.: 10.000 Ft feletti fogyasztás vagy vásárlás után 10% kedvezmény), mennyiséghez (pl.: 2-t fizet 3-at kap kedvezmény), vagy a fizetés módjához (pl.: bankkártyás fizetés esetén 5% kedvezmény) az Elfogadóhely nem kötheti, mert ez megtévesztő kereskedelmi gyakorlatnak minősül.

3.4. A kártya használatára csak a Kártyabirtokos jogosult, másra át nem ruházható. A kedvezményeket csak érvényes Kártyával személyesen lehet igénybe venni. A lejárat dátuma után a kártya nem jogosít további kedvezmény használatára.

A Kártyabirtokos a kártyát a rendelés leadását megelőzően köteles az Elfogadóhely részére felmutatni. Ennek elmulasztása esetén az Elfogadóhely a kedvezmény adását megtagadhatja. Az Elfogadóhely az általa vállalt kedvezményeket a Kártyabirtokos és a kártya típusától függően legfeljebb egy, kettő, vagy három partnere részére biztosítja.

3.4.1. Az 1 személyes Torkos Kártyát csak a kártya tulajdonosa használhatja.

3.4.2. A 2 személyes Torkos Kártyát csak a kártya tulajdonosa és vele együtt legfeljebb egy személy használhatja.

3.4.3. A 3 személyes Torkos Kártyát csak a kártya tulajdonosa és vele együtt legfeljebb két személy használhatja.

3.4.4. A 4 személyes Torkos Kártyát csak a kártya tulajdonosa és vele együtt legfeljebb három személy használhatja.

A Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a Kártya kizárólag fényképes igazolvánnyal együtt érvényes, amelynek felmutatására az Elfogadóhely jogosult a Kártyabirtokost felszólítani.

3.5. Az Elfogadóhely jogosult a kártya elfogadását megtagadni, ha azt nem az arra jogosult személy kívánja használni, nem a feltételek szerint kívánják használni, vagy ha a kártya sérült, illetve ha a Kártyabirtokos megtagadja a fényképes igazolványt felmutatni.

A kártya elfogadásának megtagadása esetén a Kártyabirtokosnak a kártyához kapcsolódó kedvezmény igénybevétele nélkül kell kiegyenlítenie vásárlása ellenértékét vagy elállhat a vásárlástól.

3.6. A Kártyabirtokos az Üzemeltetőnél írásban panasszal élhet az Elfogadóhely ellen, ha az a jelen ÁSZF rendelkezéseit megsértve az általa vállalt kedvezmény megadását az ok megjelölése nélkül megtagadja, vagy nem a vállalt mértékben biztosítja, illetve akkor is, ha a Kártyabirtokos az Elfogadóhely eljárását egyéb okból sérelmezi. A Kártyabirtokos panasszal élhet az Üzemeltetővel szemben is.

A Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető a hozzá benyújtott panaszok vonatkozásában az ÁSZF-ben a 7. pontban leírtak szerint járhat el.

3.7. Ha az Elfogadóhely birtokába lejárt kártya kerül, köteles azt bevonni és a Gasztro Net Kft.-t erről értésesíteni.

4. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, MÓDOSULÁSA ÉS MEGSZŰNÉSE

4.1. Az Üzemeltető és a Kártyabirtokos közötti jogviszony érvényesen a TorkosKartya.hu honlapon található igénylőlap Kártyabirtokos általi kitöltése – ezáltal az ÁSZF és az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat elfogadása – továbbá a kártyadíj maradéktalan megfizetése révén jön létre. Az így létrejött szerződés a kártyadíjnak az Üzemeltető 2.4. pontban megadott bankszámláján történő jóváírása napján lép érvénybe.

A jelen ÁSZF által szabályozott szerződéses jogviszonyt a Kártyabirtokos jogosult 14 napos felmondási idővel indokolás nélkül, írásban felmondani. Ebben az esetben az Üzemeltető az egyedileg, névre szólóan legyártatott kártyák után 3.000 Ft/kártya költségdíjat (kártya előállítása, postázása, és adminisztrációs díja) von le a visszafizetendő összegből.

Az Üzemeltető a Kártyabirtokos súlyos szerződésszegése – így különösen a szándékosan valótlan adatközlés, jogosulatlan kártyahasználat, kártya meghamisítása – esetén a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja és a Kártyabirtokost a kedvezményrendszerből kizárhatja. Ebben az esetben a Kártyabirtokos a kártya díját vissza nem követelheti. A kártya meghamisítójával szemben az Üzemeltető polgári- és büntető eljárást kezdeményezhet.
A fentieken túl megszűnik a szerződés a Kártya érvényességi idejének lejártával.

4.2. Az Üzemeltető és az Elfogadóhely közötti jogviszony érvényesen az úgynevezett „Torkos Napok kedvezményrendszer csatlakozási űrlap” (továbbiakban: Elfogadóhelyi szerződés) kitöltésével jön létre. Az Elfogadóhely az űrlap kitöltésével nyilatkozni köteles, hogy az ÁSZF rendelkezéseit megismerte, megértette és magára nézve kötelezőnek elismeri.

Az Üzemeltető és az Elfogadóhely közötti jogviszony megszűnésére az „Elfogadóhelyi szerződés” rendelkezései az irányadóak. A jelen szerződésből eredő bármely jognyilatkozatot érvényesen csak írásban, ajánlott, tértivevényes postai küldemény formájában, illetve elektronikus módon, e-mail útján lehet megtenni.

4.3. Az Üzemeltető jogosult az ÁSZF feltételeit, ideértve a kártyadíjat is egyoldalúan módosítani. Amennyiben az ÁSZF a Kártyabirtokosra nézve hátrányosan (kedvezőtlenebb feltételekre) módosul, számára megnyílik a szerződés azonnali hatályú felmondásának lehetősége. Ebben az esetben a Kártyatulajdonost csak a kártya érvényességének hátralévő idejével arányos pénzbeli összeg illeti meg, amelyből levonásra kerül a 3.000 Ft/kártya költségdíj (kártya előállítása, postázása, és adminisztrációs díja).

5. A FIATALKORÚAKRA VONATKOZÓ ELTÉRŐ SZABÁLYOK

5.1. A jelen ÁSZF szabályait a jelen fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni a fiatalkorú Kártyabirtokosok vonatkozásában.

5.2. Az iskoláskorú, de tizenhatodik életévét még be nem töltött gyermekek részére kizárólag törvényes képviselőjük igényelhet kártyát. A törvényes képviselő a kártya megvásárlásával nyilatkozni köteles, hogy az ÁSZF, valamint az Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit megértette, elfogadja, ami alapján a kiskorú általi kártyahasználathoz és a kiskorú személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul.

Amennyiben a kártyaigénylés a jelen bekezdésben foglaltaktól eltérően történik, az Üzemeltető a kártya átadását megtagadja.

A tizenhatodik életévet betöltött fiatalkorú a kártyát maga igényelheti a kártyaigénylésre vonatkozó általános szabályok szerint, törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása az adatkezeléshez való hozzájárulásához nem szükséges.

5.3. A kártyát a kiskorú a törvényes képviselő felügyelete mellett vagy önállóan is használhatja és így annak birtokában olyan ügyleteket köthet, amelyeket a polgári jog szabályai szerint személyesen is megtehet.

5.4. Amennyiben a Kártyabirtokos fiatalkorú, a kedvezményrendszerre vonatkozó jognyilatkozatokat, így különösen a felmondást, az ÁSZF módosításának elfogadását helyette érvényesen törvényes képviselője teheti meg.

Az Üzemeltető nem tartozik felelősséggel a törvényes képviselő önhibájából eredő mulasztásai miatt.

6. KEDVEZMÉNY

6.1. Az Elfogadóhelynek legalább 1 db kedvezmény megadása kötelező a Torkos Kártya kedvezménykártya és a Torkos Napok kedvezményrendszeréhez való csatlakozáshoz.

Az Elfogadóhely által a Torkos Napok honlapon közzétett kedvezményének mértéke (%-ban vagy magyar forintban megadva) nem lehet ugyan annyi vagy kevesebb, mint az Elfogadóhely ugyan azon kedvezménye, amely máshol, online vagy offline (pl.: saját honlap és közösségi oldal, nem saját tulajdonú honlap, szórólap vagy reklámanyag) van meghirdetve. Abban az esetben tehát, ha az Elfogadóhely a saját honlapján minden csütörtökre 50%-os kedvezményt hirdet vendégei számára, akkor a Torkos Napok honlapon ugyanezt a kedvezményt nem teheti közzé ugyan annyi (-50%) vagy kisebb mértékű kedvezmény (pl.: -25%) feltüntetésével. Az Elfogadóhelynek nagyobb kedvezményt kell biztosítania a Torkos Kártya tulajdonosok részére, mint amennyit más vendégei számára is megadna.

Az Elfogadóhely a többi kedvezményeit és akciót, amelyek nem vehetők igénybe a Kártyatulajdonosok részére, azokat nem teheti közzé a Torkos Napok honlapon.

A Torkos Napok honlapon kizárólag csak a Torkos Kártya rendszeréhez köthető kedvezmények jeleníthetők meg.

7. PANASZKEZELÉS

7.1. A Kártyabirtokos panasszal élhet az Elfogadóhely felé, a helyszínen személyesen szóban, illetve írásban a „Vásárlók könyvébe” írva. Ha ezek az intézkedések nem vezetnek eredményre, akkor a Kártyabirtokos az Elfogadóhely szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulhat. Békéltető Testületek adatai az „Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület” honlapján érhetők el:

http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

Az Elfogadóhely és a Kártyabirtokos közötti vitás kérdéseket felek egymás között kell elrendezzék, ilyen esetekben felmerülő kárigények az Üzemeltetővel szemben nem érvényesíthetők.

7.2. A Kártyabirtokos panasszal élhet az Üzemeltető felé. A panaszt az Üzemeltető felé csak írásban (levelezési cím: Gasztro Net Kft.; 9028 Győr, Régi Veszprémi u. 10.), ajánlott, tértivevényes postai küldemény formájában, illetve elektronikus módon, e-mail útján lehet megtenni. Az Üzemeltető és a Kártyabirtokos kizárólag az Üzemeltetőnek megadott elektronikus levélcímét használhatja az elektronikus kapcsolattartásra.

7.3. Az Elfogadóhely panasszal élhet az Üzemeltető felé. A panaszt az Üzemeltető felé csak írásban (levelezési cím: Gasztro Net Kft.; 9028 Győr, Régi Veszprémi u. 10.), ajánlott, tértivevényes postai küldemény formájában, illetve elektronikus módon, e-mail útján lehet megtenni. Az Üzemeltető és az Elfogadóhely kizárólag az Üzemeltetőnek megadott elektronikus levélcímét használhatja az elektronikus kapcsolattartásra.

A Kártyabirtokos és az Elfogadóhely amennyiben az Üzemeltetővel nem tud megegyezni, akkor az Üzemeltető szerint illetékes Győr-Moson-Sopron megyei Békéltető Testülethez is fordulhat. A Győr-Moson-Sopron megyei Békéltető Testület elérhetőségei a következők:

  • Név: Horváth László
  • Székhely és levelezési cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
  • Telefonszám: 06-96/520-202; 06-96/520-217
  • Fax szám: 06-96/520-218
  • E-mail cím: bekeltetotestulet(kukac)gymskik.hu

8. ÜGYINTÉZÉS, TÁJÉKOZTATÁS

8.1. A Kártyabirtokos a kártyaszerződés hatálybalépését követően információ-, illetve segítségkérés céljából igénybe veheti az Üzemeltető kártyával foglalkozó munkatársának segítségét és tájékoztatását, aki munkaidőben a 06 30 8686 351-es mobilszámon, illetve az info(kukac)torkosnapok(pont)hu e-mail címen érhető el.

8.2. A kártyával foglalkozó munkatárs tevékenysége, feladata:

– Információszolgáltatás a „Torkos Kártya” igényléséről, használatáról és érvényességéről, a cseréjéről, az elfogadóhelyekről, a kedvezményekről, az adatkezelésről és egyéb kérdésekről;
– Intézkedés és segítségnyújtás a „Torkos Kártya meghibásodásával, bevonásával és egyéb kártyaelfogadási kérdéssel kapcsolatosan.

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1. Az Üzemeltető nem tartozik felelősséggel az ÁSZF megszegése vagy a Kártyabirtokos által elfogadott módosítása, a Kártyabirtokos tévedése, mulasztása, a Kártya nem rendeltetésszerű használata vagy az Elfogadóhely szerződésszegése miatt a Kártyabirtokost ért károkért.

9.2. Technikai meghibásodás vagy valamilyen elháríthatatlan külső körülmény (vis maior) fennállása esetén az Üzemeltető szüneteltetheti a kártyaigénylést és gyártást, valamint a kedvezményrendszer működtetését. Az ilyen körülményekről az Üzemeltető a honlapon vagy valamely más alkalmas módon tájékoztatást tesz közzé.

9.3. Az Elfogadóhely és Kártyabirtokos köteles a jelen ÁSZF szabályait betartani, azok megszegése szerződésszegésnek minősül.

Az Elfogadóhely és Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy szerződésszegésük, vagy a kedvezményrendszerrel összefüggésben általuk elkövetett más visszaélés a kedvezményrendszerből való kizárást vonhat maga után.

Az Üzemeltető minden szerződésszegést, visszaélést egyedileg megvizsgál és az ügy valamennyi körülményét mérlegelve dönt a kizárásról és annak időtartamáról. A kizárás időtartama az erről szóló értesítés érintett általi átvételének, – elektronikus levél esetén az értesítés érintetthez történő megérkezésének – napján, vagy a kézbesítés második alkalommal történő megkísérlésének napján kezdődik.

9.4. A jelen szerződésből eredő bármely jognyilatkozatot érvényesen csak írásban, ajánlott, tértivevényes postai küldemény formájában, illetve elektronikus módon, e-mail útján lehet megtenni. Az Elfogadóhely és a Kártyabirtokos kizárólag az Üzemeltetőnek megadott elektronikus levélcímét használhatja az elektronikus kapcsolattartásra.

A kapcsolattartás és a nyilatkozattétel fentebb leírt szabályait minden fél elfogadja és az így küldött küldeményeket, azok átvételekor, megérkezésekor kézbesítettnek tekinti.

9.5. A jelen szerződésből eredő bármely jogvitát az érdekeltek elsősorban egyeztetés, tárgyalás útján kötelesek rendezni.

9.6. Az Üzemeltető az ÁSZF hatályos változatát a honlapon közzéteszi.

9.7. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok, továbbá az Adatkezelési Szabályzat és a Panaszkezelési Szabályzat rendelkezései irányadóak.

Győr, 2015. május 12.

Letölthető verzió: ÁSZF (pdf)

pdf

Print Friendly, PDF & Email

Tisztelt látogatók! Weboldalunk jelenleg fejlesztés alatt van, a várható nyitásig (2018.12.31) szíves türelmüket kérjük. Elrejtés